Algemene voorwaarden

« De Kloosterhoeve Galmaarden»

 

1. IDENTITEIT DIENSTVERLENER​

Key To Comfort BV,

handelend onder de handelsnaam “de Kloosterhoeve Galmaarden”,

met maatschappelijke zetel te BELGIË, 1570 GALMAARDEN, Bruinsbroekstraat 3,

en gekend onder KBO / BTW nummer (BE)0628.488.338.

Telefoon: 054/260.260.

E-mail: info@kloosterhoeve-galmaarden.be

2. TOEPASSINGSGEBIED

Huidige algemene voorwaarden (hierna : Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen Key To Comfort BV (hierna: Dienstverlener), of haar aangestelden, en een natuurlijke - of rechtspersoon (Hierna: Klant).

Niet alleen zijn deze Voorwaarden integraal van toepassing op iedere offerte en/of overeenkomst, ook zijn zij van toepassing op eventuele aanvullende - of vervolgopdrachten en op andere contracten die partijen zouden kunnen sluiten.

Deze Voorwaarden zijn essentieel voor de Dienstverlener en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Andere of tegengestelde algemene voorwaarden worden aldus voor niet-geschreven gehouden. Een stilzwijgen kan in geen enkel geval als een aanvaarding van andere algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Er kan enkel van deze Voorwaarden worden afgeweken bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen partijen.

Deze Voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden aan die eigen zijn aan elke contractuele verhouding.

Het niet toepassen van een clausule, die in onderhavige Voorwaarden werd opgesteld, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de Dienstverlener om onderhavige Voorwaarden te doen gelden.

De Dienstverlener behoudt zich in elk geval het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Dienstverlener vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt.

 

3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De Klant wordt geacht de Voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een reservatie, het geven van een opdracht of het aanvaarden van een offerte, ongeacht of dat op papier, telefonisch of online (vb. via e-mail) gebeurt.

 

4.BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES

4.1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, verstrekt de Klant aan de Dienstverlener alle met het uitvoeren van de opdracht verband houdende relevante informatie en gegevens, waaronder niet-limitatief zijn naam, adres en telefoonnummer.

4.2. De offerte wordt berekend op het aantal voorziene genodigden. Elke wijziging in het aantal deelnemers brengt de facto een prijswijziging met zich mee.

De Klant verbindt er zich in het bijzonder toe om het aantal genodigden uiterlijk zeven kalenderdagen voor evenementdatum schriftelijk bij e-mail aan de Dienstverlener te bevestigen. Bij gebrek aan reactie van de Klant binnen de voormelde vervaltermijn en dus uiterlijk zeven kalenderdagen voor evenementdatum, zal de Dienstverlener rekening houden met het aantal genodigden zoals vermeld op het voorstel.

4.3. Indien de Klant het aantal deelnemers alsnog wenst te vermeerderen, dan kan de Klant dit tot 3 kalenderdagen voor evenementdatum aan de Dienstverlener doorgeven per e-mail, waarna de Dienstverlener de mogelijkheid hiertoe nagaat, zonder hieromtrent evenwel voorafgaandelijk garanties te kunnen bieden. De Klant verklaart er zich in zulk geval mee akkoord dat iedere extra aanwezige genodigden door de Dienstverlener zullen worden aangerekend aan 125% van de offerteprijs per persoon.

In het geval dat op evenementdatum zelf het aantal aanwezige genodigden hoger zou liggen dan het aangekondigde aantal genodigden, aanvaardt de Klant dat de bijkomende genodigden hem worden aangerekend aan 150% van de offerteprijs per persoon.

4.4. Indien het aantal personen met meer dan 20% zou worden verminderd, dan behoudt de Dienstverlener zich in elk geval uitdrukkelijk het recht voor om de initieel opgegeven prijzen per persoon te herzien en met 25% te verhogen.

4.5. De prijsoffertes opgesteld door de Dienstverlener zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek of de offerte – en dus tussen de bestelling en de uitvoering ervan - wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Dienstverlener zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

4.6. De offertes van de Dienstverlener worden vrijblijvend opgemaakt.

Door de aanvaarding van het bestek of de offerte, ongeacht of dit mits ondertekening op papier of elektronisch (bv. bij e-mail) gebeurt, verbindt de Klant zich tot de bestelling / de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten. Ook iedere, zelfs gedeeltelijke betaling onder welke vorm ook, bv. bij wijze van voorschot, geldt als een opdrachtbevestiging vanwege de Klant.

De bestekken en prijsoffertes zijn evenwel slechts bindend voor de Dienstverlener na zijn schriftelijke bevestiging en/of het aanvatten van de prestaties én nadat de Klant (cumulatief):

  • Het gevraagde eerste voorschot heeft betaald;

  • De evenementdatum schriftelijk heeft bevestigd en definitief heeft gereserveerd, alsook het aantal genodigden heeft doorgegeven, onverminderd de mogelijkheid tot vermeerdering en vermindering overeenkomstig de voorwaarden in artikel 4.3 en 4.4;

4.7. De geldigheidsduur van de offertes overstijgt in geen geval de periode van 15 dagen na offertedatum. Na het verstrijken van deze termijn en zonder schriftelijke bevestiging van de Klant, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om gebeurlijke opties automatisch te annuleren.

4.8. Elke wijziging die plaatsvindt na de aanvaarding van de bestelling, moet schriftelijk aan de Dienstverlener ten laatste zeven kalenderdagen voor evenementdatum worden meegedeeld. Aanvullende en/of gewijzigde opdrachten door of namens de Klant na aanvaarding van de offerte, die resulteren in een hogere prijs op basis van nacalculatie, worden aan de Klant afzonderlijk als meerwerk / supplement in rekening gebracht. Ook behoudt de Dienstverlener zich het recht tot verrekening voor, indien de informatie die de Klant heeft verleend opdat de Dienstverlener een prijsofferte zou kunnen opstellen, bij uitvoering niet correct of onvolledig blijkt te zijn.

5. DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant komt tot stand door de schriftelijke (op papier of elektronische – bv. bij e-mail) aanvaarding van het bestek of de offerte door de Klant én door de Dienstverlener. De overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen, in die zin dat de Dienstverlener prestaties aanvat en de Klant zich hiertegen niet verzet. Doch de overeenkomst kan enkel tot stand komen na creditering van het gevraagde voorschot op rekening van de Dienstverlener en dit conform artikel 7 voor voorliggende voorwaarden uiterlijk tien kalenderdagen voor evenementdatum. Dit alles behoudens specifieke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Dienstverlener.

Indien de overeenkomst tot stand komt tussen de Dienstverlener en twee of meer Klanten, dan zijn die Klanten jegens de Dienstverlener hoofdelijk aansprakelijk en solidair gehouden voor de nakoming van hun verplichtingen onder deze overeenkomst.

6. DE PRIJS

De prijs die door de Dienstverlener wordt vermeld, omvat de prijs voor (i) de (gebeurlijke) huur van de zaal / zalen, (ii) materialen, (iii) de dienstverlening en (iv) de (eventuele) normale transportkosten, inclusief de verschuldigde BTW.

Andere onkosten, supplementen, kosten die verbonden zijn aan onbetaalde wissels/cheques of andere inningskosten, worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

Onder supplementen wordt verstaan, alles wat niet in de vaste prijs omvat zit, zoals (niet – limitatief opgesomd):

  • Luxe stoelen en niet-standaard (luxe)tafels: hieronder wordt al het meubilair afwijkend van de standaard  voorziene genodigden begrepen;

  • Bijzonder servies (lees: ander servies dan dat van de Dienstverlener);

  • Specifieke decoratie, zoals niet-limitatief ballonnen en bloemstukken;

  • DJ of andere muziekaangelegenheden;

  • Springkastelen of andere spelen;

  • Niet-standaard tenten: hieronder worden alle tenttypes afwijkend van de standaard voorziene tenten begrepen;

  • Terrasverwarmers;

  • Specifieke niet in de offerte of het bestek voorziene consummaties (vb.speciale bieren,…);

 

7. DE BETALING

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Dienstverlener, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere schriftelijke contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Dienstverlener:

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener als via overschrijving op de bankrekening van de Dienstverlener.

De reservatie zal pas effectief zijn na de betaling van een eerste voorschot 500 EUR, en dit uiterlijk te voldoen binnen de zeven kalenderdagen na bespreking van de evenementdatum. Na aanvaarding van de offerte wordt door de Dienstverlener een tweede voorschot van minstens 50% aangerekend, uiterlijk te voldoen binnen de tien kalenderdagen voor evenementdatum. De betaalde voorschotten worden na de geleverde prestaties door de Dienstverlener in mindering gebracht van de totale afrekening.

Het saldo wordt ofwel op evenementdatum zelf ofwel uiterlijk zeven kalenderdagen na evenementdatum volledig vereffend.

De facturen van de dienstverlener vervallen in elk geval door verloop van zeven kalenderdagen volgend op factuurdatum. Iedere andersluidende regeling moet uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen tussen partijen.  

Alle door de Klant gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van - respectievelijk - eventueel verschuldigde rente, schadebeding en kosten en vervolgens ter afdoening van de hoofdsom van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.

8. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding van 15% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR. Eventuele andere openstaande facturen worden tevens onmiddellijk opeisbaar.

De Dienstverlener behoudt haar recht voor om haar werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard ook, die de Dienstverlener als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Dienstverlener, geeft haar daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of zelfs te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per gewone post of per e-mail. De Dienstverlener neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of de beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering hebben op de Dienstverlener.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten wederkerige werking en is in zulk geval zowel van toepassing op de Dienstverlener als op de Klant. Deze clausule kan dus langs beide wegen van het contractuele spectrum worden aangewend en is daarmee in overeenstemming met de relevante wetgeving uit het Wetboek Economisch Recht. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinde op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 

9. AANVAARDING VAN  DE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN EN FORMULEREN VAN KLACHTEN

De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Dienstverlener, binnen de zeven kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant (bv. de evenementdatum), dit op straffe van ontvankelijkheid. De Klant moet de klacht uitgebreid en schriftelijk motiveren. Alle klachten die niet aan voormelde vereisten voldoen, worden voor niet-bestaande gehouden.

 

10. DE FACTUUR EN HET FACTUURPROTEST

10.1. De Klant verklaart er zich mee akkoord dat de factuur zowel per post als per e-mail mag worden bezorgd.

10.2. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van onbetaald gebleven vervallen factuur, zelfs indien de Dienstverlener zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft.

10.3. De Klant moet elk protest van factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Dienstverlener, binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van onontvankelijkheid. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Gebrek aan protest binnen hiervoor vermelde termijn zal onherroepelijk gekwalificeerd worden als een aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en aanrekening daarvan.

10.4. Een commerciële geste brengt geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van Dienstverlener met zich mee.

10.5. Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken worden, noch geprotesteerd worden.

 

11. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk Reglement maakt integraal deel uit van onderhavige Voorwaarden en worden door de Dienstverlener als bijlage aan onderhavige Voorwaarden toegevoegd.

De Klant wordt geacht het huishoudelijk reglement van de Dienstverlener te kennen, te begrijpen en te aanvaarden.

Inbreuken op voormeld huishoudelijk reglement dewelke aanleiding hebben gegeven tot schade aan de Dienstverlener kunnen door deze laatste aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

12. UITSTELLEN EN ANNULERING VAN DE BESTELLING / OPDRACHT

12.1. UITSTELLEN VAN DE BESTELLING / OPDRACHT

Ingeval de Klant de bestelling of de overeenkomst eenzijdig wenst uit te stellen, moet hij dit doen via aan aangetekend schrijven (essentiële vormvereiste), dat gericht is aan de Dienstverlener.

Het uitstellen van ter beschikkingsstelling van de zaal/zalen naar een latere datum is toegestaan, voor zover de ruimtes beschikbaar zijn en alleen als de nieuwe datum binnen de zes maanden na de oorspronkelijk voorziene datum van het evenement ligt.

12.2. ANNULERING VAN DE BESTELLING / OPDRACHT

Ingeval de Klant de bestelling of de overeenkomst eenzijdig wenst te annuleren of te beëindigen, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven (essentiële vormvereiste), dat gericht is aan de Dienstverlener.

Ingeval van eenzijdige annulering of beëindiging van de opdracht door de Klant, om welke reden ook, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling (desgevallend offerte), steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en mits verrekening van de stand van de voorbereidende werkzaamheden tot op dag van annulering. De door de Klant reeds betaalde voorschotten worden niet terugbetaald, maar verrekend met de verschuldigde vergoeding aan de Dienstverlener.

De Dienstverlener behoudt zich te allen tijde en in alle gevallen uitdrukkelijk het recht voor om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten wederkerige werking en is in zulk geval zowel van toepassing op de Dienstverlener als op de Klant. Deze clausule kan dus langs beide wegen van het contractuele spectrum worden aangewend en is daarmee in overeenstemming met de relevante wetgeving uit het Wetboek Economisch Recht. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinde op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De Dienstverlener is op geen enkele manier aansprakelijk voor de directe gevolgen van onopzettelijke gebeurtenissen of overmacht die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of verstoren.

13.2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die is aangericht in de gebruikte ruimtes evenals aan het gebouw en de inventaris.

Tevens is de Klant aansprakelijk voor schade aan derden door zijn personeel, leveranciers, onderaannemers of gelijk welke andere personen – dewelke de Klant toegang tot het gebouw van de Dienstverlener heeft verstrekt.

De Klant is bovendien aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan voertuigen, infrastructuur en personen die veroorzaakt in de omgeving van de evenementzaal en/of op de parkeerplaats die door de Dienstverlener ter beschikking werd gesteld.

13.3. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of ongeval op haar domein.

13.4. In geval van prestaties van de Dienstverlener op locatie: de Klant verbindt er zich toe om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn ruimtes naar behoren te beschermen tegen alle types schade die gelinkt kunnen worden aan het georganiseerde evenement. De klant is bovendien bewust van het feit dat de organisatie van evenementen onaangenaamheden of schade aan zijn goederen zou kunnen teweegbrengen. De Klant aanvaardt dus, door het afsluiten van een overeenkomst met de Dienstverlener, om de verantwoordelijkheid van deze laatste niet in te zetten voor welke reden ook, wanneer de schade lager ligt dan 1.500 EUR.

13.5. De Klant verbindt er zich toe om ten laatste bij bestelling de Dienstverlener – ingevolge de geldende reglementering – mede te delen of hij dan wel één van zijn genodigden over een voedselallergie of -intolerantie beschikt. Laat de Klant na om de Dienstverlener hierover in te lichten, dan zal de Klant in geen geval een verhaal hebben op de Dienstverlener.

13.6. De Klant verplicht zich ertoe zijn geluidsinstallatie zodanig te organiseren dat omwonenden hiervan geen hinder ondervinden. In alle gevallen mag het maximale geluidsniveau voor via versterkers verspreide muziek in de ruimtes niet hoger zijn dan 90 dB, conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen. De Klant verbindt zich tot het naleven van deze bepaling of elke andere toekomstige wet- of regelgevende bepaling. Indien de Klant zich hier niet aan houdt, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te treffen tijdens het evenement (met inbegrip van vermindering van het geluidsniveau en onmiddellijke stopzetting van het evenement) alsook het recht om een schadevergoeding te vorderen voor geleden schade.

13.7. De eventuele huur van materiaal wordt onder enige en volledige verantwoordelijkheid van de klant gedaan, die verplicht wordt om elk verlies of schade te vergoeden, van welke aard ook, die aan het materiaal kan overkomen, zelfs toevallig. Zo wordt met name elke schade die wordt aangebracht aan tafellinnen (brandplekken, vlekken,…) of aan het materiaal, aan de Klant gefactureerd. De Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor toezicht op, schade aan of verlies van materiaal die door de Klant zijn gehuurd.

13.8. De klant verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen aan te gaan voor het soort evenement dat hij organiseert, in het bijzonder voor het materiaal dat hem wordt toevertrouwd. De Dienstverlener ontvangt op eenvoudig verzoek een kopie van de verzekeringsattesten. Indien de Klant dit nalaat, kan de Dienstverlener de overeenkomst opzeggen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

13.9. De prijzen van de Dienstverlener houden geen rekening met organisatiemoeilijkheden die zich op bepaalde plaatsen kunnen voordoen en kunnen – naargelang de omstandigheden – herzien worden. De Dienstverlener wijst in ieder geval elke verantwoordelijkheid af in hoofde van vertraging of gebreken van de levering, in geval van toegangsmoeilijkheden tot de ruimten van de Klant of onvoldoende voorbereiding van zijn ruimten, meer in het algemeen, in geval van overmacht of gebeurtenissen die aan zijn controle zijn ontsnapt.

13.10. De Dienstverlener kan door haar Klant in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten en tekortkomingen van anderen.

13.11. In het geval dat de bestelling ook dienstverleningen zou inhouden, geeft de Klant uitdrukkelijk volmacht aan de Dienstverlener om – in het kader van een aannemingsovereenkomst – de kelners en het hulppersoneel aan te werven, die nodig zijn voor de uitvoering volgens de voorwaarden die in de offerte zijn vermeld. De Klant verbindt er zich toe om deze kosten bij eerste vraag terug te betalen. De Klant verklaart de Dienstverlener vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid in het kader van deze volmacht en haar te vrijwaren tegen elke rechtsvordering die tegen haar zou kunnen worden ingesteld door een lid van het personeel op wie beroep werd gedaan. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Dienstverlener voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Dienstverlener samen met de betrokken derde mogelijk.

13.12. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener – in het geval dat een bezwaar gegrond zou zijn - beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval de waarde van de geleverde goederen en diensten overschrijden. 

 

14. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Dienstverlener kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen, en zonder een vergoeding verschuldigd te zijn, in geval:

a. van laattijdige of niet-betaling van het voorschot door de Klant.

b. van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant.

c. de Klant in gebreke blijft een beding uit de overeenkomst of het Huishoudelijk reglement (dat integraal deel uitmaakt van de overeenkomst) te eerbiedigen of verbintenissen na te komen.

d. van elke willekeurige omstandigheid die de uitvoering van de verbintenissen zodanig zou verzwaren dat er onverwacht onevenwicht zou ontstaan tussen de wederzijdse prestaties.

De Dienstverlener stuurt in deze gevallen een aangetekende brief, waarin hij de overeenkomst definitief beëindigt. De postdatum van deze brief geldt dan als datum van beëindiging.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten wederkerige werking en is in zulk geval zowel van toepassing op de Dienstverlener als op de Klant. Deze clausule kan dus langs beide wegen van het contractuele spectrum worden aangewend en is daarmee in overeenstemming met de relevante wetgeving uit het Wetboek Economisch Recht. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinde op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 

15. OVERMACHT

Ingeval de Dienstverlener de overeenkomst - tijdelijk of definitief - niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) overmacht, staking, brand, ziekte of om het even welk evenement waarover de Dienstverlener geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Dienstverlener, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Dienstverlener.

De Dienstverlener behoudt zich evenwel het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen, zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn. De door de Klant reeds aan de Dienstverlener betaalde bedragen worden in geval van overmacht wel teruggestort.

 

16. PRIVACY

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst.

De Dienstverlener behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant.

Conform de Privacywet van 08/12/1992 - en vanaf 25/05/2018 ook conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27/04/2016 - heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

17. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.

Partijen verbinden er zich toe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

 

18. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen partijen.

Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant zijn de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Klant of de plaats van levering / plaats van uitvoering van diensten.

In het geval van bevoegdheid van de vrederechter, is deze van het kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw, zetel Sint-Pieters-Leeuw exclusief bevoegd.