Privacybeleid

22-11-2020

 

Door te surfen op onze website verklaart u zich akkoord met de hieronder opgesomde bepalingen.  Verder leest u meer over onze en uw aansprakelijkheden met betrekking tot het gebruik van de website, auteursrechten en uw privacy.

1. Doel

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Kloosterhoeve Galmaarden, hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. We appreciëren het dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website en onze andere sociale media raadpleegt.
 

Ons privacybeleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, rekeningnummer en vorige ‘aankopen’.

 

Dit privacybeleid is samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ genoemd).

 

2. Wie controleert uw persoonsgegevens?

Kloosterhoeve Galmaarden is de commerciële uitbating van de BV Key to Comfort.

Key to Comfort BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Bruinsbroekstraat 3 te 1570 Galmaarden, België met ondernemingsnummer: 0628.488.338, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan ons telefonisch contacteren op de nummers : 0485/002 982 en 0483/090 323 of schriftelijk op bovenstaand adres of per mail : keytocomfort@gmail.com

Aangezien het hier de activiteiten betreft van Kloosterhoeve Galmaarden zal er telkens verwezen worden naar Kloosterhoeve Galmaarden.

3. Hoe en welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt:

Voornaam, naam, adres, e-mail, telefoon, rekeningnummer, vorige aankopen/reservaties, factuuradres
Deze gegevens worden gevraagd uit contractuele noodzaak. Dit om uw reservering of aankoop correct te registreren en om u hierover te kunnen contacteren indien nodig. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw reservering of aankoop.

IP-Adres
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering of order plaatst. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de inhoud van de reserverings- of aankoopevolutie aan te passen.
Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering of aankoop om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

4. Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden voor commerciële bedoelingen.

De enige manier waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

- wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bvb. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

- wanneer wij een beroep doen op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie de rubriek hieronder.

5. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

Wanneer dat relevant en noodzakelijk is voor het doel van de verwerkingsactiviteit, kan het soms nodig zijn dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere relevante organisaties die er kennis van moeten nemen (de zogenaamde ‘ontvangende derde partijen’), op basis van ons legitiem belang.

Om meer inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren en om u relevantere reclameboodschappen te kunnen sturen, kunnen we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met ondernemingen gespecialiseerd in gegevensanalyse en met adverteerders, op basis van ons legitiem belang.

Elke keer dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, valt dit onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten, waarbij De Kloosterhoeve Galmaarden de verwerkingsverantwoordelijke blijft en de betrokken derden optreden als verwerkers. De Kloosterhoeve Galmaarden beperkt de toegang en overdracht van uw persoonsgegevens tot betrouwbare ontvangende derde partijen die een geschikt niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Bovendien moeten deze ontvangende derde partijen alle persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan Kloosterhoeve Galmaarden na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking en moeten ze bestaande kopieën vernietigen, tenzij het wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens bij te houden.

 

Stripe
Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van Stripe, afhankelijk van de betaalwijze. Zodra u online gaat betalen via onze website, gebeurt dit via een externe partij Stripe. De basisgegevens worden door uzelf ingegeven. Deze kan u ook onmiddellijk zien en tevens aanpassen op het moment dat u de betaling effectief gaat uitvoeren.
Wij krijgen van Stripe geen bruikbare informatie terug over uw betaling buiten het feit of deze gelukt is of niet. Op geen enkel moment krijgen wij uw creditcardgegevens in bruikbare vorm en deze worden dus ook niet door ons bewaard.

 

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie rubriek 8 van dit privacybeleid, tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

 

7. Website

Doel van de website

De website www.kloosterhoeve-galmaarden.com is een informatiewegwijzer omtrent de werking en diensten van feestzalen en B&B Kloosterhoeve Galmaarden.
Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient u steeds contact op te nemen met Kloosterhoeve Galmaarden. U kan dit doen via het electronisch contactformulier, via email of telefonisch.

Gebruik van de website

Kloosterhoeve Galmaarden besteedt veel aandacht en zorg aan haar website. Ze streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Kloosterhoeve Galmaarden  niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Kloosterhoeve Galmaarden de nodige inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren.
Kloosterhoeve Galmaarden wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Bij onjuistheden, kan u contact opnemen met Kloosterhoeve Galmaarden.
Kloosterhoeve Galmaarden zet zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen maar kan echter niet garanderen dat haar website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.
Kloosterhoeve Galmaarden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

 

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links mogelijk doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Kloosterhoeve Galmaarden beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Kloosterhoeve Galmaarden aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

 

8. Uw rechten

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de bovenvermelde contactgegevens.

- Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

- De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

- Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

- Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

- Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

 

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren op het e-mailadres keytocomfort@gmail.com
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren. Kloosterhoeve Galmaarden behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten toe op de website en op de andere gebruikte sociale media en de ter beschikking gestelde informatie. U heeft dus niet het recht om de informatie op de website en sociale media te downloaden of te reproduceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Kloosterhoeve Galmaarden.
Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Kloosterhoeve Galmaarden of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Kloosterhoeve Galmaarden of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

 

10. Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. In het geval van bevoegdheid van de vrederechter, is deze van het kanton Herne – Sint-Pieters-Leeuw, zetel Sint-Pieters-Leeuw exclusief bevoegd.